PostHeaderIcon Kolný

Kolný

Počet obyvatel k 1.1.2021:  39

Nachází se v nadmořské výšce 520 metrů nad mořem.
Název byl odvozen od slovesa KOLITI – kácet dříví. Traduje se, že osada byla původně založena dřevorubci uprostřed lesů.V okolí se dochovaly artefakty po Keltském osídlení (550 - 300 př. n. l.) a pohanské mohyly, což jsou pozůstatky po osídlení Slovany z let 600 n. l. Pohanské hroby dodnes nalezneme u Červeného Újezdce. Založení obce se odhaduje na dobu kolem roku 1000 n. l., ale první dochované písemné zmínky o obci Kolný jsou až ze 14. století. Údaj z roku 1313 zmiňuje, že obci Kolný bylo přiděleno právo zákupní, což bylo na budějovicku ojedinělé. V jedné ze svých listin se o "Kolným" zmiňuje i sám král Karel IV.

V roce 1490 bylo v obci 7 hospodářství. V dopise císaře Rudolfa II., který napsal r. 1579, se rovněž objevuje zmínka o vesnici Kolný. Územím spadala obec pod rychtářství lišovské, a to náleželo Hlubockému panství (1490). Z kroniky se dozvídáme, že v roce 1400 měla vesnička 7 stavení a 60 obyvatel. Roku 1598 už to bylo 10 usedlostí a 70 obyvatel a také krčma, v níž se čepovalo pivo z lišovského pivovaru. Třicetiletá válka měla za následek, že v letech 1620 - 1629 byla vesnice spálena a téměř pustá. Podle účetní gruntovní knihy tu v roce 1625 stál jediný dům, kde žilo jen 10 obyvatel. Postupem času ves opět ožila. Podle berní ruly v roce 1654 na zdejších gruntech hospodařili Petr Bohoněk, Tomáš Praha a nový usedlík Matěj Novotný, zahradník Matěj Kosař, rolníci Havel Kubíček a Mikuláš Božovský. V gruntovní knize se v roce 1862 píše, že tu stálo 15 domů se 146 obyvateli. V roce 2007 tvoří Kolný jednu z místních částí Lišova, má 20 domů a 47 trvale hlášených obyvatel.
Až do let 1880 - 1900 byly domky převážně dřevěné. Přestavbou a výstavbou se vzhled domů změnil do podoby selského baroka tak, jak to na mnohých vidíme dodnes.


Pěknou ukázkou lidové architektury je návesní kovárna, kde kdysi působil rod Zabilků a po nich, až do roku 1947 Tomáš Kuthan.

Kulturní nemovitou památkou je areál usedlosti čp. 2, se zachovaným špýcharem a hospodářskou budovou, jejíž výstavba je  datována rokem 1859. Návesní kaple  se zvoničkou pochází z roku 1834, na její stavbě se podílelo 12 místních sedláků a rychtář Tomáš Martin.

Obec Kolný patří odedávna k ševětínské farnosti. Husité kraj hlubocký nikdy nedobili a tak zůstal do dnešních dnů katolický. V letech 1850 - 1924 tvořila součást politické obce Velechvín, poté se osamostatnila. Od roku 1980 tvoří obec jednu z místních částí Lišova.

Do školy docházely kolenské děti do Ševětína. Kolem poloviny 19. století působil ve vsi pokoutný učitel, vyučující v domě některého sedláka. Později bylo Kolný přiškoleno k Velechvínu a roku 1975 k Lišovu. V roce 1925 došlo k elektrifikaci obce, v roce 1926 byla založena obecní knihovna jedna z nejstarších v okolí Lišova, která funguje dodnes. Sbor dobrovolných hasičů vznikl až roku 1940. Před druhou světovou válkou existoval v Kolným hostinec, trafika. Řemeslem se zde živil jeden tesař a kovář. Zemědělské družstvo vzniklo roku 1953 a k němu byla o deset let později připojena okolní družstva v Červeném Újezdci, Lhoticích a Velechvíně.

V nedávné historii byly v obci nalezeny dva poklady. V roce 1895 zde byl nalezen poklad zlatých mincí z dob krále Karla IV. za Bohoňků stodolou a o něco později poklad stříbrných grošů z dob Přemyslovců za Mistrovou stodolou.
Historii obce Kolný zaznamenal jeden ze zdejších nejvýznamnějších rodáků, později profesor gymnázia v Litomyšli, Vojtěch Novotný - Kolenský (1881 - 1945), který uveřejnil řadu dějepisných prací a sestavil obsáhlé "Dějiny vesnice Kolný". O něj se dozvídáme, že ke „Kolnýmu“ se příbuzenskými vztahy váže i osobnost bývalého prezidenta Antonína Novotného. Z této obce také s největší pravděpodobností pochází rod Juscelina Kubitscheka - brazilského prezidenta a zakladatele hlavního města Brasilia jeho původ však není dosud spolehlivě doložen.Smutně se do dějin obce zapsali dva kolenští vojáci, kteří zaplatili první světovou válku životem. Byli to Josef Fučík a Václav Štěch.

 

Autorizace: H.Ertlová  ( použití cizích zdrojů)

 

Aktualizováno (Úterý, 05 Leden 2021 14:38)

 
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy