Tajemník Městského úřadu v Lišově

                           VYHLAŠUJE

 

dle ust. § 7 odst. (1), písm. b) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných             

                       celků a o změně některých zákonů, v platném znění

 

 

                                   VÝBĚROVÉ   ŘÍZENÍ

                                                         na obsazení místa

 

                 matrikář/ka na  Odboru vnitřních věcí MěÚ Lišov

   

s místem výkonu práce – Městský úřad Lišov, Tř. 5. května 139, 373 72 Lišov

platové zařazení: dle  Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců

ve veřejných službách a správě, v platném znění.

Předpokládaný nástup: od  1.7.2018

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou

 

Žadatel musí splňovat předpoklady dle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., tj. státní občan České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, věk minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost

a ovládání jednacího jazyka.

 

Požadavky na výkon funkce:

-         minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou

-         orientace v obecných právních předpisech (zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR, v platném znění, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých zákonů, v platném znění, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění)

-         dobrá znalost práce na PC (Windows, MS Office, Internet),

-         pečlivost, spolehlivost, dobré komunikační schopnosti,

-         řidičský průkaz skupiny „B“

-         zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oblasti matrik a státního občanství výhodou

 

Náležitosti písemné přihlášky (§ 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb.)

jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu u cizího státního občana), datum

a podpis.

 

K přihlášce je nutné připojit doklady (§ 6 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb.)

Strukturovaný životopis s údaji o dosaženém vzdělání a praxi, výpis z evidence Rejstříku

trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, podepsané prohlášení uchazeče, že poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů

pro přihlášku do výběrového řízení dává souhlas k jejich zpracování.

 

Podrobnější informace k náplni práce podá vedoucí odboru vnitřních věcí, paní Mgr. Ing. Pavla Vaňková na telefonním čísle 775 278 084, nebo e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete v termínu do 25. 4. 2018 do 12.00 hodin

v zapečetěné obálce (označené „Výběrové řízení matrikář/ka na Odboru vnitřních věcí MěÚ Lišov“) poštou na adresu: Městský úřad Lišov, k rukám tajemníka úřadu, Tř. 5. května 139, 373 72 Lišov, nebo předejte osobně na podatelně městského úřadu.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Relaxcentrum Mrkáček přijme recepční. Bližší informace na recepci relaxcentra.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Firma Centra hledá pracovnici na úklid pošty v Lišově. Bližší informace na tel. č. 725 848 405 paní Alena Kubů.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizováno (Středa, 18 Duben 2018 08:42)

 
Hledání
Dej Tip
Banner
Czechpoint
Banner
Úřední deska
Banner
Ztráty a nálezy
Banner